logo

Usługi

Porządkowanie i rekultywacje terenów

 • mikroniwelacja
 • odkrzaczanie
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • wywóz pozostałości po robotach budowlanych
 • dowóz ziemi i przygoto-
  wanie do nasadzeń
 • mała architektura ogro-
  dowa, oczka, murki, ścieżki
 • wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe

Roboty ziemne małokubaturowe

 • wykopy w warunkach ograniczonego dostępu
 • wąskie wykopy liniowe sieci energetycznych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • zabiegi konserwacyjne urządzeń wodno-melioracyjnych

Oczyszczalnie i odwodnienia

 • doradztwo techniczne
 • montaż oczyszczalni
 • drenaże opaskowe
 • wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Małe budowle wodne

 • przepusty
 • zastawki
 • mnichy

Dokumentacje, projekty, pozwolenia

 • dokumentacje techniczne przyłączy wod-kan.
 • nadzory inwestorskie w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego